Back to top

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Társaság szabályzatában és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A www.correct.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.correct.hu honlapon.

A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. megválaszolja kérdését.

A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 

Fogalmak

Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják a Társaság rendelkezésére. 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatvédelmi incidens: magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül attól, hogy azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították meg. Az ilyen adatvédelmi incidensekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból a célból, hogy azokról információt adhasson az érintetteknek, valamint hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét.

Adatkezelési alapelvek

A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) legyen; a hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) legyen; a változatlansága igazolható (adatintegritás) legyen; a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Kezelt adatok fajtája, az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama

A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. a www.correct.hu címen elérhető honlapjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Azokban az esetekben azonban amikor a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, a közönséget külön értesítjük. Felhívjuk a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy 
amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok feldolgozását a www.correct.hu oldal működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás céljából, az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 • Cégnév: KLIPSZ Kereskedelmi Kft.
 • Székhely: 8096 Sukoró Ady Endre út 034/11.
 • Kapcsolattartó: Berecz József ügyvezető
 • E-mail cím: jozsef.berecz@klipszkft.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg.07-09-028044
 • Adószám: 12745454-2-07

Az adatkezelő a hírleveleket a MailChimp szolgáltatásának igénybevételével küldi ki. A MailChimp szolgáltatás üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 500, Atlanta, GA 30308 USA (https://mailchimp.com)

A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat. 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek:

A személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Az adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetését Sebestyén Tamás végzi az adatkezelő székhelyén.

Adatbiztonsági intézkedések:

A megadott személyes adatokat az adatkezelő az adatkezelő székhelyén található szerverhelyiségében lévő szervereken tárolja. Az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az általános adatkezelési tájékoztatójában foglalt szervezeti és biztonsági intézkedéseket alkalmazza.

Hírlevelek, direkt-marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Tájékoztatást és reklámajánlatot is tartalmazó e-mail üzenetek, hírlevelek kiküldése az érintettek részére. A tájékoztatás kiterjed az aktuális, illetve új akciókra, eseményekre, funkciókra, stb.

A kezelt adatok köre: A hírlevélre feliratkozott felhasználók vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása

Az adatkezelés időtartama: a hírlevélben található leiratkozásig, vagyis az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az érintettek személyes adatait kizárólag az adatkezelő kijelölt munkavállalói kezelhetik. 

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe és az adatkezelő nem továbbít adatokat.

Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: a jelentkezés lebonyolítása, kapcsolatfelvétel

A kezelt adatok köre: név, cégnév, székhely, telephelyek száma, vállalkozási forma, könyvvezetés módja, bejövő/kimenő számlák átlagos száma, áfa bevallás gyakorisága, alkalmazottak és díjazásban részesülök száma, várható éves nettó árbevétel, telefonszám, email cím

Az adatkezelés időtartama: adatkezelő az online ajánlatkérés során megadott adatokat addig kezeli, amíg az érintettel az ajánlatadási folyamat le nem zárul, vagy az ebből kifolyólag megkötött együttműködési szerződés hatályát nem veszti.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az érintettek személyes adatait kizárólag az adatkezelő kijelölt munkavállalói kezelhetik. 

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe és az adatkezelő nem továbbít adatokat.

A szolgáltatás ügyfélszolgálata:

A szolgáltatás ügyfélszolgálata mind az e-mail, mind a telefonos ügyfélszolgálatot a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. munkatársai látják el.

Álláshirdetésekre jelentkezők adatainak a kezelése:

A társaságunk a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítse, az érintettel időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

Ezen adatkezelések az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak, amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak (pl. képzettséget, iskolai végzettséget, büntetlen előéletet igazoló dokumentumok) a megküldésével adja meg.

Sütik, webes azonosítók

A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. és meghatározott szolgáltató partnerei internetes sütiket (cookie), webes azonosítókat (web beacon) és egyéb technológiákat használhatnak adatgyűjtés céljára a honlap látogatása közben. Ezen információk lehetővé teszik a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. számára, hogy személyre szabja a Felhasználó internetes élményét, javítsa a honlap teljesítményét, valamint mérje marketing kampányai hatékonyságát.

A társaság a honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére Google Analytics és Adobe Analytics rendszereket használ. Ezen adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a Felhasználó saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról, mindkét rendszer lehetőséget kínál az adatgyűjtésről való leiratkozásra:

A cookie (eredeti nevén: „süti”) olyan fájl (információcsomag), amelyet az interneten felkeresett szerver küld a felhasználó számítógépén lévő böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

A cookie-ek engedélyezésére, vagy elutasítására, illetve azok letiltására az internetes keresőprogram (böngésző) Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt van lehetőség.

Az érintettek köre: a honlap valamennyi látogatója

Az adatkezelés célja: a honlap felhasználóinak azonosítása, nyilvántartása, a látogatók nyomon követése, az adatvesztés elkerülése

Az adatkezelés jogalapja:

 1. az érintett hozzájárulása
 2. nem kell az érintett hozzájárulása, amennyiben a cookie-k használatára azért kerül sor, mivel arra az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása céljából technikailag elengedhetetlenül szükség van

A kezelt adatok fajtája: azonosítószámok, dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama:

 1. az ideiglenes cookie-k esetében az adatkezelés a honlapról történő kilépésig tart
 2. a maradandó cookie-k esetében az adatkezelés 5 évig tart

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az érintettek személyes adatait kizárólag az adatkezelő kijelölt munkavállalói kezelhetik.

Az adatkezelő a honlap látogatottságának és a látogatók által végzett műveletek nyomon követésére a Google Analytics szolgáltatásait veszi igénybe. Ennek során az adatkezelő az érintett azonosítására nem alkalmas adatokat továbbít a Google részére. A Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi címen tájékozódhat: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/

A cookie-ról további információ található a Látogatói adatkezelés a társaság honlapján linken

Az érintett személy jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett kérheti a személyes adatok helyesbítését (ha azok nem felelnek meg a valóságnak), törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenes visszavonhatja az adatkezelő központi e-mail címére (correct@correct.hu) vagy postacímére (1026 Budapest Bimbó út 182.) küldött küldemény útján, de erre lehetősége van minden, hírlevelet küldő e-mail alján megtalálható „leiratkozom” linkre kattintással is. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérését, igényét írásban jelezheti e-mailen a vagy postai úton a fent megadott elérhetőségeken.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: +36 -1- 391-1400; telefax: +361-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani. 

Adatkezelő adatai

 • Cégnév: Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.
 • Székhely: 1026 Budapest Bimbó út 182.
 • Kapcsolattartó: Egri István Iván ügyvezető
 • E-mail cím: correct@correct.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183
 • Adószám: 10263332-2-44

Budapest, 2018. május 25.